RODO Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Kubiak Consulting Sp. z o.o z siedzibą ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznań      KRS: 0000639329, NIP: 7831747863, REGON: 365539756. Kontakt: e-mail: biuro@kubiakconsulting.pl tel. 509 901 600,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kubiak Consulting konsultacji, w tym do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy, dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

3. Przetwarzamy dane osobowe na następujących podstawach: a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, c) 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez nas działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej pomocy prawnej; d) 6 ust. 1 lit f) RODO uzasadniony prawnie interes realizowany przez administratora danych, np. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie oraz rejestrowanie wejść i wyjść, ustalanie naruszeń etycznych, w celach archiwalnych i statystycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń, do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) pracownicy administratora – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych; b) świadczących na rzecz Kubiak Consulting usług podatkowych ,prawnych, audytorskich w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług; c) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny; d) wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani nie stosuje profilowania.

7. W związku z przetwarzaniem przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia, b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja, d) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Pani/Pana zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.