PPK – Nowe obowiązki dla firm

Co to jest PPK?

W 2017 roku przyjęto Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której istotną częścią są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – system oszczędności, za którego sprawą wspólnymi siłami pracownika, pracodawcy i państwa, ten pierwszy będzie miał cieszyć się stabilną sytuacją finansową na emeryturze.

Uczestnictwo w PPK nie będzie obowiązkowe dla pracowników – wszyscy jednak zostaną automatycznie zapisani do programu, z którego wystąpić będą mogli na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Środki na PPK

Środki na PPK pochodzą z trzech źródeł: 

Od pracownika Od firmy Od państwa
• wpłata podstawowa – wynosząca od 0,5 proc. do 2 proc. miesięcznego wynagrodzenia pracownika (przy czym: wpłata podstawowa mniejsza niż 2 proc. możliwa jest, gdy wynagrodzenie pracownika nie przekracza 120 proc. wysokości płacy minimalnej) • wpłata podstawowa – 1,5 proc • 250 PLN wpłaty powitalnej – po przystąpieniu do PPK; otrzyma ją pracownik, na rzecz którego w tym lub poprzednim kwartale zawarto z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem systemu i w tym czasie dokonano za niego wpłat podstawowych;
 • wpłata dodatkowa – do 2 proc. miesięcznego wynagrodzenia, wedle uznania pracownika. • wpłata dodatkowa – 2,5 proc. • 240 PLN dopłaty rocznej – przysługuje pracownikowi, którego suma wpłat w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia lub 25 proc. kwoty wpłat podstawowych liczonych od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia (dla pracowników z wpłatą podstawową poniżej 2 proc.)

Wysokość wpłaty dodatkowej do PPK może być rozumiana także jako benefit pracowniczy i może wspomóc firmę w walce o pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników.

PPK – od kiedy?

Podobnie jak w przypadku innych nowych przepisów, którym podlegać będą wszyscy pracodawcy, także i PPK będą wchodzić w życie stopniowo. Na pierwszy ogień pójdą największe, zatrudniające powyżej 250 pracowników, firmy – a jako ostatni nowe prawo będą musieli wdrożyć mniejsi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

Wdrożone 1 stycznia 2020 1 lipca 2020 1 stycznia 2021
Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób + Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób + Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób + Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych

Terminy wprowadzanie PPK i podpisywanie umów

I etap II etap III etap IV etap
Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018). Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019). Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019). Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych 
Terminy zawarcia umów: Uwaga! Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19. Terminy zawarcia umów: Terminy zawarcia umów:
umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r., Nowe terminy zawarcia umów: umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r., dla jednostek sektora finansów publicznych:
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r. umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r., umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r. umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,

umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.dla pozostałych podmiotów:umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Jak działa PPK?

Umowa o zarządzanie PPK

Pierwszą czynnością, którą wykonać musi przedsiębiorca, jest wybór instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzaniu PPK. To ważna decyzja – dotyczyć będzie bowiem wszystkich pracowników firmy. Dlatego powinna być ona zawarta w porozumieniu z zakładową organizacją związkową bądź inną formą reprezentacji pracowników. Jeśli pracodawca nie osiągnie z nią porozumienia na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy – może wybrać instytucję finansową sam.

Umowę musi zawrzeć każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Powinna ona być sporządzona w postaci elektronicznej, która pozwala na zapisanie jej treści na trwałym nośniku. Nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż zaprezentowane przez daną instytucję finansową na portalu PPK w dniu zawarcia umowy.

Umowa o prowadzenie PPK

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników, którzy:

  • ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli jeszcze 70. – na wniosek takich osób i jeżeli spełniony jest warunek stażowy (a spełniony jest wtedy, kiedy w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia minimalny okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi trzy miesiące)
  • nie ukończyli 55. lat – obowiązkowo, jeśli spełniony jest warunek stażowy.

Zapisanie pracowników do PPK

Wszyscy pracownicy zostaną zapisani do PPK – jednak na własne życzenie będą mogli opuścić program. Po upływie czterech lat ponownie zostaną do niego wpisani – ale też będą mogli zdecydować się na rezygnację.

Rekomendacje COMARCH PPK – komunikacja bezpośrednio z instytucją finansową

Comarch podjął ścisłą współpracę z AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI, TFI ALLIANZ Polska oraz Millennium TFI, aby znacząco usprawnić proces przesyłania danych między pracodawcą a wymienionymi instytucjami finansowy- mi.  Dzięki integracji za pośrednictwem API możliwa jest bezplikowa wymiana informacji pomiędzy Comarch PPK a środowiskiem informatycznym jednej z tych czterech instytucji. Co za tym idzie, istnieje możliwość przesyłania danych bezpośrednio z poziomu Comarch PPK do środowiska informatyczne- go TFI bez wychodzenia z okna aplikacji. Takie rozwiązanie umożliwia między innymi przeprowadzanie bardziej zaawansowanej walidacji danych, a sama obsługa procesów przez przedsiębiorcę jest znacznie wygodniejsza i szybsza w porównaniu do wymiany za pośrednictwem pliku XML.